1.Запознат съм, че ще мога да кандидатствам за съдебно представителство и да получа такова, единствено, след като предоставя информацията необходима за получаването му в това число и моите лични данни и след като се запозная с всички условия по него и след като изтекат регламентираните в закона срокове за размисъл.

2.С приемането на декларацията, заявявам, че доброволно предоставям на “Пауър Систем” ЕООД личните си данни и давам съгласието си те да бъдат използвани при кандидатстване за съдебно представителство от “Пауър Систем” ЕООД съобразно чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

3.Давам изричното си съгласие “Пауър Систем” ЕООД според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 да обработва моите лични данни, които доброволно предоставям, като могат да бъдат използвани за съдебно представителство и проверки, съдебни процедури, нотариални процедури, юридически процедури, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен съдебно представителство. Давам доброволно съгласието си моите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, събиране на вземания, предотвратяване на изпирането на пари и измами.

4.Давам изричното си съгласие”Пауър Систем” ЕООД да проверява моята съдебно представителство и да разкрива моите лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, за да получава справки от регистри на трети страни – администратори на лични данни, намиращи се в страна и в чужбина, като “Централен Кредитен Регистър” към БНБ, “Национална Агенция за Приходите”, “Национален Осигурителен Институт” и др., в това число данни за плащаните от мен осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, като тези данни да бъдат обработвани съобразно чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

5.Съгласен съм “Пауър Систем” ЕООД да обработва предоставените от мен лични данни за статистически цели и за осъществяване на маркетингова дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти, търговски съобщения, относно финансовите услуги, предоставяни от “Пауър Систем” ЕООД ), чрез всякакви средства за комуникация, включително телефонни съобщения, електронна поща, обикновена поща или друга форма на разпространяване електронни материали, дори и в случай, че не получа съдебно представителство, във връзка с който доброволно предоставям своите лични данни.

6.Потвърждавам, че съм запознат с информацията по чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 и с целите на събирането и обработването на моите лични данни, както и с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити. Потвърждавам също, че съм информиран за правата ми по чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679, както и за правото ми на достъп и коригиране и изтриване на събраните данни отнасящи се до моите лични данни, чрез писмено искане (датирано и подписано), изпратено до Централния офис на “Пауър Систем” ЕООД , на адрес: гр. Варна, ул. Иван Срацимир 2А, Офис 500 или на електронен адрес mydata@ckr.bg.

7.Давам изричното си съгласие, след потенциален отказ да ми бъде предоставено съдебно представителство, “Пауър Систем” ЕООД да има право да извършва последващи проверки във всички налични публични регистри и да ме информира по телефон за промяната в статута ми.

8.Предоставената от мен информация съдържа лични данни, като тяхната обработка е необходима предпоставка, за да бъде разгледана заявката ми за съдебно представителство. Потвърждавам, че предоставям информацията доброволно и с цел да мотивирам “Пауър Систем” ЕООД да ми предложи съдебно представителство.