Пауър Систем ЕООД специализира в посредничество при водене на съдебни дела от физически и юридически лица срещу банки, небанкови финансови институции и застрахователни компании. С други думи фирмата поема подготовката и физическото водене на комплексни съдебни дела срещу финансови организации които са ощетили свой клиенти с неправомерни, незаконни, или противоречащи на добрите нрави договори за кредит и застрахователно обезщетение.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Съдебен иск може да бъде заведен при наличие на неправомерен или противоречащ на добрите нрави договор между клиент и финансова институция.

Ако сте жертва на такъв договор, обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Пауър Систем ЕООД предлага комплексна посредническа услуга за подготовка и водене на съдебен иск която включва:

 • Пауър Систем ЕООД финансира всички разходи включващи съдебно деловодни разходи, адвокатски хонорари, разходи за експертни оценки и други. Клиента не заплаща нищо до успешния край на съдебното дело.
 • Анализ на юридическия казус и възможността за завеждане на съдебен иск.
 • Документална подготовка на съдебното дело от името на клиента срещу финансовата институция.
 • Намиране на подходящ експерт-адвокат с опит във воденето на подобен вид дела. Адвоката се упълномощава директно от клиента с адвокатско пълномощно.
 • Завеждане на добре обоснован съдебен иск в съда.
 • Водене на съдебното дело по професионален и ефективен начин с цел бързо спечелване на делото и получаване на компенсация от финансовата институция или намаляване на задължението към финансовата институция.
 • Пауър Систем ЕООД работи за клиента без заплащане докато не бъде спечелено делото и не бъде получена компенсация от финансовата институция, с други думи клиента не заплаща нищо от джоба си докато се водят делата и няма положителен резултат.
 • Пауър Систем ЕООД получава заплащане като процент от спечелените средства от финансовата институция по делото.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Клиентите на услугата получават следните преференции:

 1. Намаляване на дълга или изплащане на надплатени суми по кредити.
 2. Водене на съдебен процес без нужда от заплащане на такси и хонорари.
 3. Подобряване на кредитния статут в Централния Кредитен Регистър (ЦКР).
 4. Получаване на справедлива компенсация за нанесени застрахователни щети.

Пауър Систем ЕООД е специализирана в посредничество при завеждане и управление на съдебни искове срещу:

 • Банки
 • Фирми за бързи кредити
 • Небанкови институции
 • Застрахователни дружества
 • Кредитни дружества

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Пауър Систем ЕООД вярва във възможността Българският съд да даде положително решение на основателен съдебен иск и да овъзмезди потърпевши кредитополучатели. Затова, Пауър Систем ЕООД осигурява финансиране на всички разходи включващи съдебно деловодни разходи, адвокатски хонорари, разходи за експертни оценки и други. Клиента не заплаща нищо до успешния край на съдебното дело.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

При неуспешен край на съдебното дело Пауър Систем ЕООД не получава заплащане за посредническите си услуги.

Пауър Систем ЕООД предлага комплексна посредническа услуга за подготовка и водене на съдебен иск. Статистиката показва, че голямата част (над 96%) от заведените от нас съдебните искове са успешни. Ако все пак въпреки това съдебното дело е неуспешно клиента не дължи нищо на Пауър Систем ЕООД с изключение на разходите на фирмата за адвокатски хонорари и съдебни деловодни такси.

Това гарантира че интереса на фирмата съвпада с интересите на клиента защото при загуба на делото, фирмата не получава заплащане за усилията си като посредник и организатор на съдебния процес.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Всяко физическо или юридическо лице което е било ощетено от финансова институция: банка, небанкова фирма, фирма кредитор, фирма за бързи кредити, застрахователна компания. Лицето трябва да има основателен повод за завеждане на съдебен иск както и необходимия набор от документи.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Пауър Систем ЕООД сключва договор за посредничество за съдебно представителство само за суми по-големи от 5 000лв. Съдебни искове за по-малки суми ще бъдат отказани защото компенсацията не оправдава времето и ресурса нужни за спечелване на комплексно съдебно дело.

Необходимите за оценка на съдебния иск включват:

 • Договор за кредит, лизинг, или застраховка
 • Финансова референция издадена от финансовата институция
 • Банково извлечение за надплатени и получени суми
 • Копие на личната карта

Всички документи са нужни в оригинал за завеждането на съдебен иск.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Фирмата прави бърза оценка на казуса в рамките на няколко часа, след което се преглеждат копия на документите нужни за завеждане на съдебен иск и се пристъпва към подписване на договор за посредничество за съдебно представителство. Цялата процедура отнема около 2 дни.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Пауър Систем ЕООД е дружество посредник при осъществяване на съдебно представителство.

Процедурата включва следните стъпки които в общия случай отнемат няколко дни:

 • Клиента кандидатства в сайта на http://ckr.bg или на телефон 0879 130 777
 • Наш консултант се свързва по телефона с клиента за да дискутира казуса.
 • Клиента изпраща по електронен път или куриер копия на документите описващи казуса.
 • Документите се разглеждат от нашия юридически отдел и се прави оценка на възможността за завеждане на успешен съдебен иск.
 • При положителна оценка на казуса, клиента подписва договор за посредническа услуга за съдебно представителство с Пауър Систем ЕООД и упълномощава посочен от фирмата експерт-адвокат с опит в подобен вид съдебни дела.
 • Извършва се документална подготовка на съдебното дело от името на клиента срещу финансовата институция.
 • Завежда се съдебен иск като се плащат всички разходи включващи съдебно деловодни разходи, адвокатски хонорари, разходи за експертни оценки и други.
 • Води се съдебно дело по професионален и ефективен начин с цел спечелване на делото в кратки срокове и получаване на максимална компенсация от финансовата институция или намаляване на задължението към финансовата институция.
 • По време на делото Пауър Систем ЕООД финансира всички разходи за подготовката и воденето на съдебните дела и реално получава възнаграждение само при тяхното приключване, с други думи клиента не заплаща нищо от джоба си докато се водят делата и няма положителен резултат.
 • Пауър Систем ЕООД получава заплащане като процент от спечелените средства от финансовата институция по делото. В общия случай фирмата получава 50% от спечелените средства по делото.
 • Клиента получава намаляване на дълга или директна финансова компенсация от осъдената финансова институция. Освен това клиента подобрява статута си в Централния Кредитен Регистър (ЦКР).

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Клиентите не дължат плащане докато се водят делата и няма положителен резултат. След това Пауър Систем ЕООД получава заплащане като процент от спечелените средства (50%) от финансовата институция по делото.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Клиента не плаща нищо за подготовка и водене на делото. Реалната цена за водене на делото е процент (50%) от спечелената сума при успешно завършване на делото и тази цена в общия случай се заплаща директно от финансовата институция. С други думи, Пауър Систем ЕООД получава заплащане като процент от спечелените средства от финансовата институция по делото.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

За да кандидатствате се изисква:

 • Да сте Българско юридическо или физическо лице.
 • Да имате договор с финансова институция който е ощетяващ, неправомерен, или неетичен.
 • Да сте били принудени от финансова институция да заплатите неправомерно високи лихви, такси, или неустойки, или да не сте получили справедливо обезщетение от застраховател.
 • Да имате необходимия набор от оригинални документи да защитите съдебен иск си срещу финансовата институция която ви е ощетила.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Пауър Систем ЕООД е посредник предлагащ специализирано съдебно представителство за лица ощетени от финансови институции. След подписване на договор, ние финансираме всички разходи за съдебно производство в това число съдебни такси, адвокатски хонорари, експертни хонорари, и други. По този начин клиента не дължи плащане до момента на приключване на делото когато заплащането е процент (50%) от постигнатия положителен финансов резултат – намаляване на финансов дълг или връщане на надвнесени суми. В общия случай заплащането идва директно от осъдената финансова институция.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Завеждането на съдебен иск срещу финансова институция е сложен и рисков процес. Затова много хора „опарени“ от неправомерен, незаконен, или неетичен договор с финансова институция предпочитат да платят исканите неправомерни средства, пред това да водят съдебен процес и да намалят дълга си.

Пауър Систем ЕООД дава възможност на такива клиенти да получат възмездие и финансова компенсация като заведат съдебен иск с цел намаляване на дъга или връщане на надплатени средства.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Всяко физическо или юридическо лице което е било ощетено от финансова институция: банка, небанкова фирма, фирма кредитор, фирма за бързи кредити, застрахователна компания. Лицето трябва да има основателен повод за завеждане на съдебен иск както и необходимия набор от документи.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Необходимите за оценка на съдебния иск включват:
 • Договор за кредит, лизинг, или застраховка
 • Финансова референция доказваща нарушението издадена от финансовата институция
 • Банково извлечение за надплатени и получени суми
 • Копие на личната карта

Всички документи са нужни в оригинал за завеждането на съдебен иск.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Пауър Систем ЕООД иска да помогне на клиентите си да получат възможност за справедлив съдебен процес срещу финансови институции които си позволяват да ощетяват клиентите си с неправомерни, незаконни, и противоречащи на добрите нрави договори за кредит или застраховане. Фирмата поема такива дела с ясното съзнание, че много клиенти нямат финансова възможност или желание да водят съдебни дела и затова оставят неетичните финансови институции да ги ограбват и безнаказано да печелят милиони на техен гръб.

Ако имате интерес от услугите ни, моля обадете се на телефон 0879 130 777 или кандидатствайте онлайн.

Пауър Систем ЕООД има регистрация като Администратор на Лични Данни. Пауър Систем ЕООД няма лиценз за упражняване на адвокатска дейност и затова използва услугите на външни експерт адвокати и адвокатски дружества.

Пауър Систем ЕООД няма лиценз за отпускане на кредити и затова работи с кредитни партньори с регистрация в БНБ.

Пауър Систем ЕООД има регистрация като Администратор на Лични Данни. Моля, посетете нашата страница описваща процедурите по защита на лични данни.
Пауър Систем ЕООД има регистрация като Администратор на Лични Данни. Моля, посетете нашата страница описваща процедурите по защита на лични данни.

Клиенти за нас